Boks het voor Elkaar

ook voor een veiliger Nieuw-West

Bevorderen van veiligheid in de buurt

Veiligheid, leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid zijn in de visie van 'Boks het voor Elkaar' onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals hierboven al aangegeven willen wij ons centrum maken tot een buurtlocatie waar iedereen - en vooral jongeren met verschillende sociaaleconomische en/of  etnische en culturele achtergrond - zich thuis voelt; tot een plek waar het gevoel van onderlinge betrokkenheid, leefbaarheid en veiligheid wordt bevorderd.  

 

Daarnaast draagt Boks het Voor Elkaar bij aan de veiligheid in de buurt door jongeren die potentieel bijdragen aan onveiligheid niet alleen van straat te houden, maar ook mentaal en fysiek te begeleiden. Zowel bij de sportieve als bij de educatieve activiteiten is daarvoor ruimschoot aandacht.  Zaken al (zelf)discipline, mentaliteitsverbetering, omgaan met agressie en het vergroten van doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen spelen hierin een belangrijke rol. De trainers en begeleiders willen deze groep jongeren die een mix van problemen hebben, met de combinatie van sportieve en educatieve begeleiding en coaching nieuw perspectief bieden. Boks het voor Elkaar weet uit ervaring dat met die aanpak de jongeren in kwestie aan hun (vrije) tijd ook buiten het centrum op een nuttige manier invulling gaan geven.  

 

Verder zal een kerngroep van jongeren die al actief zijn bij het centrum en een opleiding volg(d)en als maatschappelijk, sociaal-cultureel- of jongerenwerker in nauw overleg met de buurtregisseurs (signalerend) veldwerk gaan verrichten.  Zij zullen op structurele basis, maar op verschillende tijdstippen met een busje uiteenlopende buurten van het stadsdeel ingaan, met als doel jongeren (meiden en jongens) die op straat hangen en gedrag vertonen wat niet door de beugel kan daarop aan te spreken, en hen proberen te interesseren en motiveren mee te gaan draaien in het sportieve en educatieve programma van Boks het voor Elkaar.

 

Door de combinatie van de inzet op het creëren van een laagdrempelig buurtcentrum met een signalerende functie dat openstaat voor iedereen enerzijds en individuele en/of groepgebonden aanpak van jongeren met daadwerkelijke problemen anderzijds, denkt Boks het voor Elkaar een aanpak te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het inperken van (het gevoel van) onveiligheid in het stadsdeel.

 

Het bestuur van stadsdeel Nieuw-West zet sterk in op veiligheid. Dat blijkt onder meer uit de instelling van vijf Steunpunten Leefbaarheid en Veiligheid. Maar ook het belang dat gehecht wordt aan zaken als buurtbemiddeling (beterburen), het Meldpunt Zorg en Overlast, straatcoaches, buurregisseurs en veilig ondernemen, zijn daar duidelijke signalen van. Boks het voor Elkaar wil op dat terrein graag een partner van het stadsdeel zijn. Daarbij onderscheiden wij twee speerpunten; de locatie en de doelgroep.

<< Terug